ЗАЯВА
Від імені організацій національних і етнічних меншин у Польщі, які ми представляємо, прагнемо висловити глибоке занепокоєння у зв’язку зі зростанням у польському суспільстві хвилі агресії на національному, расовому та релігійному тлі. Із країни, що пишається тривалою та славною традицією свободи й терпимості, ми перетворюємося на державу, яка в очах світу та власних громадян непольської національності починає виглядати дедалі більш ксенофобською. Це руйнує позитивний образ Польщі у світі – батьківщини “Солідарності”, найбільшого демократичного руху другої половини минулого століття.
Наше особливе занепокоєння та спротив викликають численні й гучні прояви антисемітизму, свідками яких ми стали упродовж минулого тижня, коли Сейм ухвалив доповнення до закону про Інститут національної пам’яті. Лунають недостойні, мерзенні формулювання, живцем запозичені із репертуару шовіністів найгіршого ґатунку. Ці голоси звучать особливо зловісно напередодні 50-річчя березня ’68 – однієї із найпохмуріших сторінок сучасної польської історії, коли комуністичний уряд удався до расистських методів, щоб здобути схвалення посполитого загалу для перегрупування у власних лавах. І щоб міцніше прив’язати Польщу до імперського центру в Москві.
“Ми, Польська Нація – всі громадяни Республіки” – так сказано у Конституції нашої держави. Отож, ніхто не має права відмовляти іншому громадянину у приналежності до політичної національної спільноти, незалежно від кольору шкіри, етнічного походження чи віросповідання. Ніхто не має права нікого виключати із цієї спільноти.
Ми закликаємо керівництво Польської Республіки, Президента, Парламент й Уряд шанувати ці основні принципи й протидіяти усім формам ксенофобії, нетерпимості та антисемітизму.
Варшава, 2 лютого 2018 р
Маріоля Абкович – представник караїмської громади у Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин
проф., габ. др. Юзеф Цьонґва, голова Товариства словаків
проф. Стефан Дудра – представник лемківської громади у Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин
Лукаш Ґжендзіцький – представник кашубської громади у Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин
Альдона Юркун – представниця литовської громади у Спільній комісії уряду та національних та етнічних меншин
Стефан Клапик – голова Об’єднання лемків
Артур Конопацький – представник татарської громади у Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин
Мирослава Копистянська – представниця лемківської громади у Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин
д-р Ґжеґож Купріянович – представник української громади в Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин
Анна Макувка-Квапісевич – голова Єврейського товариства «Чулент»
Йолянта Маліновська-В’яктор – голова правління Спільноти литовців у Польщі
д-р Людомір Моліторіс – генеральний секретар Товариства словаків, представник словацької громади у Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин
Зенон Соколов – представник російської громади у Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин
Петро Тима – голова Об’єднання українців у Польщі, представник української громади у Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин
Альґірдас Вайцекаускас – голова Товариства литовців у Польщі.

Переклад Андрія Павлишина

OŚWIADCZENIE 
W imieniu reprezentowanych przez nas organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie narastającą w społeczeństwie polskim falą agresji na tle narodowym, rasowym i religijnym. Z kraju szczycącego się długą i chlubną tradycją wolności i tolerancji stajemy się państwem, które w oczach świata i swoich obywateli innej niż polska narodowości zaczyna uchodzić za coraz bardziej ksenofobiczne. Burzy to pozytywny wizerunek Polski w świecie – ojczyzny „Solidarności”, największego ruchu demokratycznego w drugiej połowie minionego wieku.
Nasze szczególne zaniepokojenie i sprzeciw budzą liczne i głośne przejawy antysemityzmu, których jesteśmy świadkami od tygodnia, gdy Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN. Padają niegodne, podłe sformułowania, żywcem zaczerpnięte z repertuaru szowinistów najgorszego autoramentu. Głosy te brzmią szczególnie złowieszczo w przededniu 50. rocznicy Marca ’68 – jednej z najczarniejszych kart ze współczesnych dziejów Polski, gdy komunistyczna władza sięgnęła po metody rasistowskie, by zdobyć poklask pospólstwa dla przegrupowań we własnych szeregach. I jeszcze mocniejszego związania Polski z imperialnym centrum w Moskwie.
„My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” – tak stanowi Konstytucja naszego państwa. A zatem nikt nie ma prawa odmawiać innemu obywatelowi przynależności do politycznej wspólnoty narodowej bez względu na kolor skóry, przynależność etniczną czy też religijną. Nikt nie ma prawa nikogo z tej wspólnoty wykluczać.
Wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta, Parlament i Rząd do respektowania tych fundamentalnych zasad i przeciwdziałania wszelkim formom ksenofobii, nietolerancji i antysemityzmu.
Warszawa, 2 lutego 2018 roku
Mariola Abkowicz – przedstawicielka społeczności karaimskiej w Komisji Wspolnej Rządu i Mniejszosci Narodowych i Etnicznych
prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa, przewodniczący Towarzystwa Słowaków
prof. Stefan Dudra – przedstawiciel społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Łukasz Grzędzicki – przedstawiciel społeczności kaszubskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Aldona Jurkun – przedstawicielka społeczności litewskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Stefan Kłapyk – Przewodniczący Zjednoczenia Łemków
Artur Konopacki – przedstawiciel społeczności tatarskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Mirosława Kopystiańska – przedstawicielka społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
dr Grzegorz Kuprianowicz – przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Anna Makówka-Kwapisiewicz – przewodnicząca Żydowskiego Stowarzyszenia „Czulent” Jolanta Malinowska-Wiaktor – przewodnicząca zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce
dr Ludomir Molitoris, sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków, przedstawiciel społeczności słowackiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Zenon Sokołow – przedstawiciel społeczności rosyjskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Piotr Tyma – Prezes Związku Ukrainców w Polsce, przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Algirdas Vaicekauskas – przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce